Stadin söpöin kuvaamo 

KUVAUSEHDOT

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Photo Puusan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tätä rekisteriä sovelletaan myös Studio Kupuun. Laadittu 22.5.2018. Viimeisin muutos 5.1.2020.

  1. Rekisterinpitäjä 

Photo Puusa
Viipurinkatu 8 B LH 7
00300 Helsinki
info@studiokupu.fi 

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Säde Puusa
photopuusa@gmail.com
0403247968 

  1. Rekisterin nimi 

Photo Puusan ja Studio Kupun asiakasrekisteri ja kuva-arkisto. 

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 

– henkilön suostumus varauslomakkeen kautta
– kuvaussopimus tai
– yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

  1. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 

– henkilön nimi
– yritys / organisaatio ja edellämainittujen yhteyshenkilö
– asiakkaiden yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite ja laskutusosoite, 
sosiaalisen median tunnukset), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista ja  muita asiakkassuhteeseen liittyviä tietoja, asiakkuuden aikana otetut valokuvat ja niihin liittyvät tiedot. 

Työhön liittyvät tiedot muutetaan anonyymeiksi asiakkuuden päätyttyä ja valokuvat säilytetään suojatulla kovalevyllä, ellei asiakas erikseen pyydä niiden poistamista. Valmiiden ja toimitettujen, asiakkaan hyväksymien kuvien käyttö- ja säilytysoikeus pysyy valokuvaajalla. Alastomuuteen ja henkilökohtaisiin suhteisiin ja elämäntilanteeseen liittyviä kuvia säilytetään maksimissaan yhden (1) vuoden ajan, ellei asiakas toisin pyydä. 

  1. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Viipurinkatu 8

00510 Helsinki

info@studiokupu.fi

0403249127

Kuvausehdot: