Stadin söpöin kuvaamo 

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Photo Puusan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tätä rekisteriä sovelletaan myös Studio
Kupuun. Laadittu 22.5.2018. Viimeisin muutos 3.4.2020.

1. Rekisterinpitäjä
Photo Puusa
Viipurinkatu 8 B LH 7
00300 Helsinki
info@studiokupu.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Säde Puusa
photopuusa@gmail.com
0403247968

3. Rekisterin nimi

Photo Puusan ja Studio Kupun asiakasrekisteri ja kuva-arkisto.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus varauslomakkeen kautta
– kuvaussopimus tai
– yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
– henkilön nimi
– yritys / organisaatio ja edellämainittujen yhteyshenkilö
– asiakkaiden yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite ja laskutusosoite,
sosiaalisen median tunnukset), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista ja

muita asiakkassuhteeseen liittyviä tietoja, asiakkuuden aikana otetut valokuvat ja
niihin liittyvät tiedot.
Työhön liittyvät tiedot muutetaan anonyymeiksi asiakkuuden päätyttyä ja valokuvat
säilytetään suojatulla kovalevyllä, ellei asiakas erikseen pyydä niiden poistamista. Valmiiden
ja toimitettujen, asiakkaan hyväksymien kuvien käyttö- ja säilytysoikeus pysyy
valokuvaajalla. Alastomuuteen ja henkilökohtaisiin suhteisiin ja elämäntilanteeseen liittyviä
kuvia säilytetään maksimissaan yhden (1) vuoden ajan, ellei asiakas toisin pyydä.
Kuvatiedostojen yhteyteen ei ole merkitty asiakkaan nimeä, eikä sitä voi mistään selvittää ja
todistaa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä
viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista,
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden
laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja
muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja
vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja
vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö
tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Viipurinkatu 8

00510 Helsinki

info@studiokupu.fi

0403249127

Kuvausehdot: