Tietosuoja

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Tämä on Photo Puusan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tätä rekisteriä sovelletaan myös Studio Kupuun. Laadittu 22.5.2018. Viimeisin muutos 27.3.2023.

1. Rekisterinpitäjä
Photo Puusa / Studio Kupu
Franzéninkatu 22 LH1-2
00530 Helsinki
info@studiokupu.fi 

Y 2960933-8

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Säde Puusa
sade.puusa@studiokupu.fi
0403247968

3. Rekisterin nimi

Photo Puusan ja Studio Kupun asiakasrekisteri ja kuva-arkisto.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus varauslomakkeen kautta
– kuvaussopimus tai
– yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
– henkilön nimi
– yritys / organisaatio ja edellämainittujen yhteyshenkilö
– asiakkaiden yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite ja laskutusosoite, sosiaalisen median tunnukset), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista ja muita asiakkassuhteeseen liittyviä tietoja, asiakkuuden aikana otetut valokuvat ja niihin liittyvät tiedot. Työhön liittyvät tiedot muutetaan anonyymeiksi asiakkuuden päätyttyä, ellei asiakas erikseen pyydä niiden poistamista. Valmiiden ja toimitettujen, asiakkaan hyväksymien kuvien käyttö- ja säilytysoikeus pysyy valokuvaajalla. Alastomuuteen ja henkilökohtaisiin suhteisiin ja elämäntilanteeseen liittyviä kuvia säilytetään maksimissaan yhden (1) vuoden ajan, ellei asiakas toisin pyydä. Kuvatiedostojen yhteyteen ei ole merkitty asiakkaan nimeä, eikä sitä voi mistään selvittää ja todistaa. Asiakkaalla on oikeus mihin tahansa syyhyn vedoten saada kuvansa poistettua järjestelmästämme.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).